Bàn thao tác

Liên hệ

 Đặc điểm :

Nguyên liệu:

TC B ) Vật liệu Inox 304#4 or ( TC C ) Vật liêu inox 201#4

Mặt bằng inox 304 dầy 1.2
Chân bàn bằng inox  304 D38x1.2
Giằng chân bằng inox 304 D22x1
Chân điều chỉnh bằng inox
Loại có thành sau và không thành sau
Danh mục: